Blog Details

  • Home / Công việc / (2019) Xác định…
(2019) Xác định phương thức phù hợp nhất để triển khai quản lý trầm cảm R01

(2019) Xác định phương thức phù hợp nhất để triển khai quản lý trầm cảm R01

1 Triệu đô la Mỹ do Viện SKTT Hoa kỳ tài trợ. Đây là một dự án 5 năm (bắt đầu từ 2019) với các đối tác chính là: công ty RAND, Đại học CUNY (City University of New York), Sở Y tế và bệnh viện chuyên khoa tâm thần các tỉnh Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên và Ninh Bình là đối tác chính. BNVN chịu trách nhiệm phần thiết kế và triển khai dự án ở Việt Nam. Mục tiêu của dự án là đánh giá ba phương thức triển khai nhân rộng chăm sóc trầm cảm. Ba phương thức đó là: 1) Triển khai thông thường (UI) gồm có hội thảo và đào tạo căn bản về trầm cảm, bộ công cụ triển khai và một số hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu, 2) Tăng cường giám sát (ES) bao gồm các hỗ trợ như UI và có thêm giám sát từ các giám sát viên địa phương và 3) Học hỏi trao đổi kinh nghiệm và gắn kết cộng đồng (CELC) bao gồm các hỗ trợ như ES cộng với kết nối mạng lưới cộng đồng những người cùng thực hiện công việc bàn bạc chia sẻ kinh nghiệm và không ngừng nâng cao chất lượng công việc. Chúng tôi sẽ đánh giá tác động của 3 phương thức trên về phương diện mức độ được chấp nhận, chất  lượng triển khai và tính bền vững của dịch vụ ở cả 3 tỉnh dự án. Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện dự án ở 54 xã phường của 3 tỉnh. Các kết quả mọng đợi của dự án là:

  • Nâng cao năng lực về chăm sóc trầm cảm tại Việt Nam sử dụng các phương pháp khoa học dựa trên bằng chứng và hỗ trợ triển khai các chương trình chăm sóc trầm cảm tại cộng đồng. 
  • Lựa chọn được cách phù hợp nhất để nâng cao năng lực và nhân rộng mô hình chăm sóc kết hợp theo bước tại Việt Nam. Việc này sẽ được thực hiện thông qua nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng so sánh kết quả của 3 phương thức triển khai: 1) UI, ES và CELC
  • Đánh giá về hiệu quả đầu tư của 3 cách thức triển khai để làm rõ giá trị của việc đầu tư thêm nguồn lực có trọng điểm.
  • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận, chất lượng triển khai và tính bền vững của các dịch vụ chăm sóc trầm cảm. 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *