Tháng: Tháng Ba 2021

BasicNeeds Vietnam giành Giải Cống hiến tại Zero Project Award 2019

BasicNeeds Vietnam giành Giải Cống hiến tại Zero Project Award 2019

Năm 2019, BasicNeeds Vietnam đã Giải Cống hiến từ Zero Project 2019 tại văn phòng Liên hiệp Quốc tại Viên (Áo) cho mô hình xuất sắc để hỗ trợ những người khuyết tật về tâm…